Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Workshops Vivianidag 2018

Het jonge kind:

 

1. De kleine wetenschapper – ontdekkend leren met jonge kinderen (Mehrnaz Tajik )

Leerkrachten onderbouw

Het doel van ‘De kleine wetenschapper’ is om spelenderwijs de taal- en denkontwikkeling te stimuleren bij jonge kinderen.

 

Jonge kinderen leren spelenderwijs in concrete spelsituaties. Zij willen van alles weten over de wereld om hen heen en stellen vragen zoals “Hoe komt het? Wat is dat? Waarom valt de maan niet naar beneden? Hoe kan een spin op de muur lopen? Waarom blijft een boot drijven?” Hoe ga je daarop in? Geef je meteen uitleg of kunnen de kinderen zelf zwaartekracht, drijven en zinken onderzoeken? En hoe bouw je het spel om tot een doelmatige speelleeractiviteit?

 

Bij de kleine wetenschapper gaat het erom aan te sluiten bij de creativiteit van kinderen en hun natuurlijke nieuwsgierigheid naar natuurverschijnselen en meetkunde. Een rijke speelleeromgeving en denkstimulerende vragen dagen kinderen uit om te onderzoeken, uitproberen, voorspellen, oplossingen te bedenken en te redeneren. Het is de uitdaging voor de begeleider om kinderen daarin te stimuleren en voldoende ruimte te geven om te experimenteren en onderzoeken.

In de workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

- Waarom is ontdekkend leren belangrijk

- Creativiteit en nieuwsgierigheid van kinderen prikkelen

- Bewust gebruik van open materiaal in hoeken

- Stellen van denkstimulerende vragen

- Hoe koppel ik doelen aan spel

 

2. Kritisch denken en zelfregulatie bij kleuters (Marleone Goudswaard)

Leerkrachten onderbouw

In het kleuteronderwijs willen we kinderen uitdagen om hun eigen gedrag te leren sturen en kritisch te denken. Wat kunnen wij doen om kinderen dat op eenvoudige wijze te leren? In deze sessie koppelen we kennis over de werking van het brein aan 21e-eeuwse vaardigheden. Met voorbeelden verkennen we mogelijkheden om kinderen te ondersteunen.

 

3. Brein voor het Jonge Kind (Anke Oomens)

Leerkrachten OB/MB

Waarom is het zo belangrijk om informatie vaak te herhalen? Waarom leren kinderen beter als je ze direct vertelt wat ze goed hebben gedaan? En hoe kan het dat je het leerproces ondersteunt door het stellen van vragen?

Je krijgt ken­nis aangereikt over het lerende brein en leest hoe je aan de hand van zogenaamde ‘Breinsleutels’ toegang krijgt tot de bo­venkamer van kinderen. Het resultaat: je ondersteunt kinderen actief en bewust in hun leerproces en zet de deuren naar de bovenkamer open, zodat kinderen beter kunnen leren.

 

Algemeen professionalisering

 

4. Brein en executieve functies (Ariane van Dijk)

Leerkracht MB en BB

Ons brein krijgt veel informatie te verwerken en executieve functies in het brein spelen een rol bij dat leren. Pedagogische handelingen en didactische technieken die de leerkracht dagelijks inzet in de klas oefenen invloed uit op deze functies. Denk hierbij aan het stellen van doelen, voorkennis ophalen, visualiseren en clusteren van kennis. Door te begrijpen wat er gebeurt in het brein van leerlingen tijdens de les kan de leerkracht technieken uit veelgebruikte instructiemodellen verfijnen en zijn handelen nog nauwkeuriger afstemmen op dat wat de leerlingen op dat moment nodig hebben.

 

5. Teach like a champion (Helene Dongelmans)

Leerkrachten OB/MB/BB

De AmerikaanDoug Lemovis de auteur van Teach Like a Champion. Hij bezocht leraren die opmerkelijke resultaten wisten te bereiken met hun leerlingen. Hij observeerde minutieus wat er in het klaslokaal gebeurde; van leerlingen begroeten tot blaadjes uitdelen, van ongevraagd beurten geven tot wachten op een antwoord. De succesvolle werkwijzen van ‘excellente leraren’ vertaalde hij helder naar – ondertussen – 62 praktische technieken die onmiskenbaar bijdragen aan betere prestaties van leerlingen.

De CED-Groep bewerkte en vertaalde deze technieken naar de Nederlandse situatie, zodat ze bruikbaar zijn in de dagelijkse lespraktijk van leraren in het basis- en voortgezet onderwijs en in onderdelen van het speciaal onderwijs.

 

6. Begrijpend luisteren (Saskia v.d. Akker)

Leerkrachten groep 1 t/m 4

Bij jonge kinderen is interactief voorlezen een krachtig middel om taal te stimuleren en woordenschat uit te breiden. Tijdens het interactief voorlezen kunt u op een doelgerichte manier ook het begrijpend luisteren stimuleren. Kinderen zijn dan goed voorbereid wanneer begrijpend lezen wordt aangeboden in groep 4. Aan bod komen leerkrachtvaardigheden en voorlopers op de leesstrategieën.

 

7. Cognitief talent / hoogbegaafdheid (Karin Snoodijk en/of Diana Gerritsen)

Verschillende Viviani scholen hebben te maken met slimme kinderen. Sommige kinderen laten dit ook zien terwijl andere kinderen zich aanpassen aan het niveau van de groep of zelfs gedragsproblemen ontwikkelen. In deze workshop komt aan de orde wat kenmerken van deze leerlingen zijn en welke leer-, denk- en leefvaardigheden ze nodig hebben om zich te ontwikkelen en hoe een rijk leeraanbod eruitziet. Hoe begeleiden we deze kinderen in de groep. Het gaat namelijk niet alleen maar om het verrijken of compacten maar ook om goed klasse management.

 

 

8. Het taallerende brein (Hani Bijl)

In deze workshop leert en ervaart u hoe ons brein informatie verwerkt en hoe onze executieve functies een rol spelen bij het leren. Dit doet u aan de hand van inspirerende, interactieve werkvormen. Vervolgens ziet u hoe goede werkvormen uit het taalonderwijs een positieve invloed uitoefenen op dit proces. U ervaart daardoor hoe u als professional de invloed van deze werkvormen kunt versterken.

 

 

Sociaal emotionele ontwikkeling / gedrag

 

9. Groepsvorming (grip op de groep) (Ria v.d. Sar)

Leerkrachten OB/MB/BB

Er zijn groepen waarbij leerkrachten er maar geen vinger achter krijgen wat er mis is. Het lijkt wel of niets werkt. De kans is dan groot dat er sprake is van een negatieve groep. Zo’n negatieve groep heeft kwalijke gevolgen voor zowel de kinderen als het onderwijs. In zo’n groep zijn er bijvoorbeeld altijd kinderen die gepest worden en daardoor een negatief zelfbeeld ontwikkelen. Een ander effect is dat de leerlingen niet taakgericht zijn, maar zich continu bezig houden met de strijd in de groep. Het kost leerlingen en leerkrachten veel negatieve energie. Energie die je beter kunt gebruiken voor andere dingen. Tijd om van een negatieve groep een positieve groep te maken! We kijken met u naar de verschillende fasen in de groepsvorming en hoe u deze kunt beïnvloeden zodat er een positieve groep ontstaat.

 

Kunstbeweging

 

10. Rollenspel in jouw klas Docent: Frank Odijk

Leerkrachten OB/MB/BB

Rollenspel in mijn klas! Maar….hoe?

Ontspannen en plezier maken zijn twee belangrijke zaken bij rollenspel. Al spelend, oefenen kinderen onbewust hun sociaal-emotionele en communicatieve vaardigheden. Maar hoe kun jij als leerkracht dat spel goed begeleiden? Wanneer begeleid je actief en op welke momenten doe je een stapje terug? Hoe zorg je er voor dat kinderen durven meedoen aan een rollenspel? Ook als ze wat ouder zijn.

Frank Odijk is theaterdocent en trainer. Hij vertelt wat een rollenspel voor je groep kan betekenen. Hij leert je kijken naar jouw eigen begeleidende rol en reikt je werkvormen aan die je kunt uitproberen met je eigen groep.

 

11. Het kind als onderzoeker     Docent: Natasja de Kroon

Leerkrachten OB/MB/BB

Het kind is van nature een onderzoeker. Tijdens deze workshop sta je opnieuw stil bij de verschillende manieren om spelenderwijs met ontwikkeling bezig te zijn.

 

Wat komt er aan bod?:

1.Het kind als onderzoeker: werken vanuit nieuwsgierigheid en verwondering

2. De beeldenstorm: een andere manier om thema’s uit te werken

Deze werkvorm biedt gegarandeerd een nieuwe kijk op thematisch werken en veel handvatten om direct mee aan de slag te gaan.

3. Jouw ruimte als pedagoog

 

Natasja de Kroon is afgestudeerd als (ortho)pedagoog en ruim twintig jaar actief in kinderopvang en onderwijs. Sinds de verkoop van haar eigen kindercentrum (de Buitenkans in Heerenveen) werkt ze als trainer, coach en Geluksvogel (www.geluksvogels.org in kinderopvang en onderwijs.

 

12. Met een andere bril: kind en creativiteit - Docent: Jeska Aasman

Leerkrachten OB/MB/BB

Zie jij in je eigen klas of die van een collega ook wel eens dezelfde ‘werkjes’ hangen?

 

Creativiteitsontwikkeling is belangrijk. Kinderen moeten creatief kunnen denken, nu en in de toekomst’. Dit geluid hoor je regelmatig. Maar hoe verhoudt zich dat tot allemaal min of meer dezelfde werkjes maken? Tijdens deze workshop gaat het over het verschil tussen productgericht werken, procesgericht werken en vrije expressie. En vooral: wat is jouw rol in dit geheel. Hoe kun je kinderen de ruimte geven zonder in een chaos te belanden? Welke keuzes kun je maken? En…hoe doe je dit als je jezelf helemaal niet zo creatief vindt?

 

Laat je prikkelen tijdens deze workshop om de zaken eens van een andere kant te bekijken. Hou jezelf een spiegel voor door e.e.a. zelf uit te proberen en neem de praktische tips mee je klas in.

Jeska Aasman is leerkracht, onderwijspedagoog en beeldend coach. Ze werkt als Adviseur Cultuureducatie PO bij De Kunstbeweging in Emmen.